ขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ศธจ.เชียงใหม่ เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สู่สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ซึ่งในการดำเนินการได้มีการคัดเลือกสถานศึกษา ที่เป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม.เชียงใหม่

2. โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่

3. โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

4. โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สพป.เชียงใหม่ เขต 2

5. โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป.เชียงใหม่ เขต 2

6. โรงเรียนบ้านยางครก สพป.เชียงใหม่ เขต 5

7. โรงเรียนบ้านทุ่งแก สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

8. โรงเรียนบ้านนากลาง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และ

9. โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ซึ่งโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร รศ.ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีกทั้งได้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best of the best Innovation Education Chiangmai) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ : “การพัฒนาโปรแกรมการบริหารแผนงานและงบประมาณโดยใช้แนวคิดการวัดผลเชิงดุลยภาพโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย”

ด้านการจัดการเรียนรู้

2.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “การจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนสีเขียวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ Sanpatong Smart Life”

ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล : “รูปแบบการนิเทศภายใน เพื่อขับเคลื่อน “นวัตกรรม OTOP : One Teacher One Project” ให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ltluk.com

Releated